top of page

PRIVACY POLICY

BEL PIEDI hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BEL PIEDI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 • Als BEL PIEDI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten. Persoonsgegevens van klanten worden door BEL PIEDI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vakkundigheid behandeling/advies

 • Administratieve doeleinde

 • Verjaardag

 • Informatie


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  De overeengekomen opdracht (Dat ik u op uw toestemming mag behandelen).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BEL PIEDI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en Achternaam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • Gezondheid/Medicatie

 • Tevens vermeld ik evt. bijzonderheden met betrekking tot de voeten en het aan u evt. vrijblijvend gegeven advies wat u hier mee kan doen.


Uw persoonsgegevens worden door BEL PIEDI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de verplichte financiële administratie (Belasting) voor maximaal 7 jaar.

Rechten omtrent uw gegevens. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Verstrekking aan derden. De gegevens die u aan BEL PIEDI geeft worden NIET aan derde partijen verstrekt.

 

Minderjarigen. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw gegevens. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door BEL PIEDI. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens BEL PIEDI
Sint Servaasklooster 41, 6211 TE MAASTRICHT. 

T +31 6 54 64 89 61   |   info@belpiedi.nl   |   www.belpiedi.nl
 

bottom of page